Anlagsbärartest

Testet identifierar par som har hög risk att föda ett barn med allvarlig genetisk sjukdom. 2–3 % av alla nyfödda lider av allvarligare genetiska sjukdomar. De flesta av dessa föds i familjer utan känd historik av genetiska sjukdomar i släkten. Cystisk fibros (CF) är en av de vanligaste livshotande ärftliga sjukdomarna i världen. Spinal muskelatrofi (SMA) är den vanligaste ärftliga orsaken till spädbarnsdöd. Anlagsbärare för dessa sjukdomar kan identifieras genom ett enkelt blodprov.

Anlagsbärartestet är ett utmärkt komplement till den icke-invasiva fosterdiagnostiken, kallad NIPT. Varje individ bär på två uppsättningar av de flesta arvsanlag; en från vardera föräldern. Dessa anlag utgörs av gener, som kodar för proteiner och andra essentiella biomolekyler. I regel räcker det att en av de två ärvda kopiorna av genen fungerar korrekt. Men om barnet ärver dubbla defekta uppsättningar av samma gen förlorar det förmågan att tillverka ett funktionellt protein med sjukdom som följd. Föräldrarna till barnet är dock i regel symptomfria. Risken att ett barn till dessa friska anlagsbärare ska utveckla en sådan s.k. recessiv sjukdom är då 25 %. Eftersom den defekta genen finns i båda föräldrars släkter kan sjukdomen ha förekommit tidigare inom familjerna, vilket i så fall är ett varningstecken. Data visar dock att i 80 % av fallen finns ingen känd historik av den genetiska sjukdomen i släkten.

Recessiva sjukdomar är i regel allvarliga och livslånga, eftersom barnet saknar förutsättningen att tillverka ett essentiellt protein. Den vanligaste av denna sjukdomstyp är cystisk fibros, som orsakas av mutationer i genen CFTR. Cystisk fibros yttrar sig genom att slemmet i lungorna, som bl.a. skyddar mot infektioner, är tjockare och segare. Symptomgraden varierar beroende på de specifika genetiska förändringarna. Även om diagnosen vanligen ställs före 3 års ålder, får vissa inte sin diagnos förrän i vuxen ålder. I Sverige lever ca 700 personer med cystisk fibros och årligen föds 20–25 barn med sjukdomen. Andra vanliga recessiva sjukdomar är spinal muskelatrofi, som yttrar sig i form av muskelförsvagning och förlust av muskelmassa, och fragilt X-syndromet, som karaktäriseras av utvecklingsstörning ofta i kombination med autism och/eller hyperaktivitet. Fragilt X-syndromet orsakas av förändringar i X-kromosomen, som är en könskromosom och förekommer i två uppsättningar hos kvinnor men endast en hos män. Syndromet drabbar därför oftare pojkar.

Par, som planerar barn, erbjuds möjlighet att medelst ett blodprov testa om de bär på någon av de vanligaste genetiska avvikelserna. Svar kommer efter ca 2 veckor. Om de blivande föräldrarna bär på avvikelser i samma gen kan assisterad befruktning, som kan kombineras med preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD), övervägas. Life Genomics anlagsbärartest erbjuds i samarbete med utvalda mottagningar.

Ett negativt testresultat minskar, men eliminerar inte helt, risken för att vara en bärare och att avkomman påverkas. En patient som erhåller ett negativt testresultat har fortfarande en kvarvarande risk för att vara bärare.

Samarbetande mottagningar:
Gynhälsan Fertilietsklinik, Minerva Fertility

Gendoktorn

–  Man kan välja ett mindre test för endast någon av de vanligaste recessiva sjukdomar eller en större panel för flera sjukdomar. Vi går igenom fördelarna och begränsningarna med båda och hjälper paret välja det som är lämpligast för dom, säger Dr. Lars Salmi, VD för Gendoktorn och medicinskt ansvarig vid Life Genomics.

Cystisk fibros.

Cystisk fibros (CF) är en av de vanligaste livshotande ärftliga sjukdomarna i världen.

CF är en fortskridande sjukdom som framför allt påverkar lungorna, bukspottskörteln och mag-tarmsystemet. Den genomsnittliga livslängden är 50 år. De flesta män med CF har en medfödd bilateral avsaknad av sädesledare (congenital bilateral absence of the vas referens, CBAVD), vilket leder till infertilitet. CF är en autosomal recessiv sjukdom som orsakas av mutering hos transmembranöverföringsregulatorgenen vid cystisk fibros (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator gene, CFTR). CF är en recessiv sjukdom så när båda föräldrarna är bärare så är risken 1 på 4, eller 25 %, att barnet kommer att utveckla sjukdomen.

Vissa riktlinjer rekommenderar att alla kvinnor i fertil ålder ska erbjudas CF-bärartest, oavsett ras eller etnisk tillhörighet.1

Länk till informationsbroschyr 

Referenser

  1. Carrier screening for genetic conditions. Committee Opinion No. 691. American College of Obstetricians and Gynecologists. Obstet Gynecol 2017;129:e41–55.

SMA

Spinal muskelatrofi (SMA) är den vanligaste ärftliga orsaken till spädbarnsdöd.

SMA orsakar progressiv muskelförtvining och svaghet på grund av förlust av motorneuroner (motoriska nervceller) i ryggmärgen. Patienter med SMA delas i allmänhet in i fyra typer (I, II, III, IV) beroende på deras högsta nivå av rörelseförmåga.

Den vanligaste formen, SMA typ I, leder till död i småbarnsåren. SMA är en autosomal recessiv sjukdom som orsakas av deletionen av en gen som kallas överlevnadsmotorneuron-gen 1 (Survival Motor Neuron gene 1, SMN1). När båda föräldrarna är bärare så är risken 1 på 4 att barnet utvecklar sjukdomen. Eftersom SMA förekommer i alla populationer så rekommenderar flera medicinska riktlinjer att bärartest ska erbjudas till alla par, oavsett ras eller etnisk tillhörighet.1,2

Länk till informationsbroschyr

Referenser

  1. Carrier screening for genetic conditions. Committee Opinion No. 691. American College of Obstetricians and Gynecologists. Obstet Gynecol 2017;129:e41–55.
  2. Carrier screening for spinal muscular atrophy. ACMG Practice Guidelines. American College of Medical Genetics and Genomics. Genet Med. 2008 10:11:840–2.

Fragilt X

Fragilt X-syndrom är den vanligaste ärftliga orsaken till intellektuell funktionsnedsättning och tillstånd på autismspektrat.

Personer med fragilt X-syndrom kan uppvisa nedsatt intellektuell förmåga och beteendeproblem som exempelvis hyperaktivitet, social ångest och aggressivitet. Symptomen varierar från lätta till mycket svåra. Ungefär en tredjedel av alla människor med fragilt X-syndrom diagnostiseras också med tillstånd på autismspektrat.1

Ungefär 1 på 259 kvinnor, oavsett etnisk tillhörighetsgrupp, är bärare av fragilt X.2

Fragilt X är en X-bunden sjukdom, så endast mamman behöver vara bärare för att barnet ska löpa risk. Om mamman är bärare så beror risken för att barnet ska påverkas på fostrets kön. Pojkar/män löper högre risk med upp till 50 % risk att påverkas av sjukdomen, flickor/kvinnor löper lägre risk.

Länk till informationsbroschyr

Referenser

  1. Clifford S, et al. Autism spectrum phenotype in males and females with fragile X full mutation and permutation. J Autism Dev Disorder. 2007 Apr;37(4):738–47.
  2. Carrier screening for genetic conditions. Committee Opinion No. 691. American College of Obstetricians and Gynecologists. Obstet Gynecol 2017;129:e41–55.

Standardpanel

Standardpanelen omfattar 29 ärftliga sjukdomar med testriktlinjer utgivna av amerikanska sammanslutningarna ACOG och ACMG. Somliga av dessa sjukdomar förekommer mer frekvent i särskilda populationer.

Länk till informationsbroschyr

Referenser

American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG
Carrier screening for genetic conditions. Committee Opinion No. 691. American College of Obstetricians and Gynecologists. Obstet Gynecol 2017;129:e41–55.

Carrier screening in the age of genomic medicine. Committee Opinion No. 690.  American College of Obstetricians and Gynecologists. Obstet Gynecol 2017:129: e35–40.

American College of Medical Genetics and Genomics, ACMG

Carrier screening for spinal muscular atrophy. ACMG Practice Guidelines. American College of Medical Genetics and Genomics. Genet Med. 2008 10:11:840–2.

Carrier screening in individuals of Ashkenazi Jewish descent. ACMG Practice Guidelines. American College of Medical Genetics and Genomics. Genet Med. 2008 Jan;10:54–6.