Våra generella avtalsvillkor

Allmänna Villkor

Senast uppdaterad 11 november 2023
Dokumentnr:
3371-1

1. Tillämplighet

Life Genomics AB med organisationsnummer 556993-1891 och IVO-ID VE-2016-034870 (nedan kallat ”LG”) tillhandahåller laboratorietjänster i form av kliniska analyser. Dessa allmänna villkor tillämpas på avtalsförhållanden som ingås mellan LG och beställare av analyser (nedan kallad ”Beställare”). Dessa allmänna villkor ska tillämpas i den mån avvikelser inte sker genom skriftlig överenskommelse.

2. Definitioner

Beställare – Kund som uppdrar åt LG att utföra en laboratorieanalys

Remiss – En beställning, i pappersform eller elektronisk, av laboratorieanalys som LG åtar sig att utföra

Prov – Det material som Beställaren önskar få analyserat

Provresultat – Utfallet av samtliga beställda analyser på Provet

Analys – En enskild eller multibestämning som görs på ett eller flera prov

Analysrapport – Ett dokument som innehåller Provresultat

3. Provtagningsmaterial

Acceptabla provtagningsrör framgår av provtagningsinstruktioner. Provtagningsrör kan erhållas från tillverkare, distributör, eller LG.

4. LG:s ansvar

LG ansvarar för: a) att tillhandahålla Beställaren provtagningsinstruktioner och instruktioner för ifyllande av Remisser b) Provet från det att det ankommer LG:s lokaler c) att låta kvaliciferad personal utföra beställd Analys d) att skicka Analysrapport, i pappersform eller elektronisk form, till Beställaren e) eventuella skador på grund av fel eller försummelse i utförandet av LG:s åtaganden LG erbjuder analyser ackrediterade enligt ISO 15189 som framgår enligt LG:s hemsida https://www.lifegenomics.se/om-oss/laboratorieackreditering/. För icke-ackrediterade analyser följer LG samma arbetsrutiner i så hög utsträckning det är möjligt. LG utför sina uppdrag på ett fackmannamässigt sätt med instrument och utrustning enligt de krav samtliga analyser kräver. Personal är kvalificerade, kompetenta och genomgår kontinuerlig utbildning för att utföra samtliga analyser LG erbjuder. Om Analys inte kan utföras eller försening inträffar, ansvarar LG för att snarast meddela Beställaren detta och erbjuda alternativ lösning. Ett backup-laboratorium med motsvarande analyssystem används om situationen så kräver. LG tar alltid kontakt med Beställaren innan ett Prov eventuellt skickas vidare till ett backup-laboratorium för Analys. LG ansvarar inte för fel som beror på omständighet som faller under Beställarens ansvar enligt punkt 5. LG ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador eller följdskador. Det totala ansvar som kan uppkomma för LG gentemot Beställaren är begränsat till det totala pris som betalats av Beställaren för aktuellt uppdrag. Beställaren förlorar sin rätt att framställa ersättningsanspråk om reklamation inte skett skriftligen utan dröjsmål.

5. Beställarens ansvar

Beställaren ansvarar för: a) att Remiss fylls i korrekt, i pappersform eller elektronisk form b) att informera patienten om Analysens möjligheter och begränsningar c) att införskaffa patientens samtycke till Analysens utförande och därmed behandling av personuppgifter d) att använda korrekt provtagningsmaterial inklusive provtagningsrör (provtagningsrör kan tillhandahållas av LG) och ta Prov enligt anvisning e) att Provet transporteras till LG med korrekt förpackningsmaterial som är godkänt för transport (förpackningsmaterial kan tillhandahållas av LG) f) att meddela Provresultatet till patienten g) patientens fortsatta uppföljning och behandling h) eventuella skador orsakade av Beställare, slutkund eller annan tredje part

6. Pris och betalning

Priser anges i SEK eller EUR och exklusive moms (sjukvårdsanalyser är momsbefriade). Betalning erläggs mot faktura. Fakturabeloppet ska finnas tillgängligt på LG:s bankkonto senast trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning har LG rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift, innefattande indrivningskostnader. Om det finns skäligt tvivel avseende Beställarens betalningsförmåga har LG rätt att avbryta beställningen, kräva förskottsbetalning eller annan säkerhet för framtida leveranser.

7. Sekretess

LG förbinder sig att behandla alla uppgifter angående Analysrapporten strikt konfidentiellt och inte avslöja sådan information eller använda informationen för egen eller annans räkning, om inte Beställaren har givit skriftligt samtycke därtill eller följer av lagstadgade krav. Åtagandet enligt denna bestämmelse gäller utan begränsning i tiden.

8. Befrielsegrunder

Om part förhindras att fullfölja sina åtaganden enligt detta avtal på grund av omständighet som part ej kunnat råda över, såsom myndighetsbestämmelser, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, eller olyckshändelse av större omfattning ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder. Part som vill åberopa omständighet som utgör befrielsegrund ska utan dröjsmål underrätta den andra parten när sådan omständighet inträffar.

9. Personuppgifter

LG kommer i anslutning till beställningen att behandla personuppgifter för de ändamål och på de villkor som framgår av LG:s personuppgiftspolicy https://www.lifegenomics.se/om-oss/personuppgiftspolicy/. Genom att göra en beställning hos LG bekräftar Beställaren att denne har informerat berörda personer om LG:s behandling av deras personuppgifter och inhämtat deras samtycke till behandlingen.

10. Tillämplig lag och tvist

Svensk lag ska tillämpas på detta avtal. Tvist i anledning av detta avtal och parternas övriga avtalsförhållanden ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande i enlighet med reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut för förenklat förfarande med en skiljeman. För indrivning av till betalning förfallen fordran äger LG rätt att vända sig till allmän domstol.