Hur vi arbetar för miljön

Miljöpolicy

Senaste version uppdaterades 31 mars 2022
Dokumentnr:
0096-3

Syftet med denna policy är att etablera en norm för hur anställda inom Life Genomics agerar inom miljöområdet.

Life Genomics tillhandahåller laboratoriemedicinska tjänster till offentliga och privata vårdgivare. I detta arbete hanteras bl a olika kemikalier, reagenser, etc. Utöver detta förekommer normal kontorsverksamhet av administrativ karaktär samt transporter av personal och prover.

Life Genomics skall genom sitt miljöledningssystem förebygga och arbeta för att ständigt minska verksamhetens miljöpåverkan. Miljöledningssystemet ingår i kvalitetshandboken. Detta omfattar optimering av energi- och materialresurser, återvinning och minimering av miljöpåverkande ämnen. Övergripande och detaljerade mål avseende miljöpåverkan definieras årligen.

Det åligger alla medarbetare att följa de lagar och riktlinjer inom miljöområdet som gäller i det land eller region där verksamheten bedrivs. Dessutom förväntas alla medarbetare känna till och följa denna policy. Även underkonsulter som arbetar på uppdrag av Life Genomics omfattas av denna policy.

Policy och miljöledningssystem skall dokumenteras. Dokumentationen förvaras i första hand i dokumenthanteringsprogrammet Centuri.

Denna miljöpolicy skall vara tillgänglig för allmänheten via verksamhetens hemsida.